Regulamin konkursu plastycznego
„Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa”

§1 Cele konkursu 

Celami konkursu są: 

1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.  

2. Wzmacnianie świadomości obywatelskiej. 

3. Integracja międzypokoleniowa. 

4. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.

5. Promowanie obchodów stulecia poza granicami Polski oraz w regionie.

§2 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa” jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

2. Partnerami konkursu są: 
- Poczta Polska S.A.  
- Śląskie Kuratorium Oświaty  
- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach  
- kluby seniora działające w regionie.  

3. Adres organizatora: Śląski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.  
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Marzena Spyra-Grzesik, spyram@katowice.uw.gov.pl, telefon: 032 2077331.

§3 Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, szkół średnich, warsztatów terapii zajęciowej oraz klubów seniora działających w regionie w następujących kategoriach:  
- szkoły podstawowe   
- szkoły średnie  
- warsztaty terapii zajęciowej: młodzież 2  

- warsztaty terapii zajęciowej: osoby dorosłe  
- kluby seniora.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielną pracę.

5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

7. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A3 (297x420 mm) lub A4 (292x210 mm) lub w formacie elektronicznym (JPG).

8. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest zaprojektowaniem pocztówki dotyczącej upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

9. Prace w imieniu uczestników mogą składać rodzice uczniów, nauczyciele, uczestnicy warsztatów terapeutycznych, członkowie klubów seniora lub sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat.

10. W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa” należy umieścić:

a) pracę opisaną wg następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja), nazwa instytucji/adres, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich i nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych). Prace nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać te same dane o autorze pracy umieszczone w treści maila lub w pliku tekstowym MS Office Word;

b) klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego; 

c) oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego;

d) w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia i zgody, o których mowa w ust. 11 lit. b i c, w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie. Prace nadesłane drogą elektroniczną powinny zawierać to samo oświadczenie zawarte w pliku tekstowym (format PDF zeskanowany z datą i własnoręcznym podpisem).

11. Prace bez załączonych powyższych dokumentów i nie spełniające zasad uczestnictwa nie zostaną poddane ocenie konkursowej.

12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.

13. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową.

14. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego www.katowice.uw.gov oraz partnerów.

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2018 r. osobiście w siedzibie organizatora w godzinach od 7.30 do 15.30, na wskazany w regulaminie adres e-mailowy (dotyczy tylko prac wykonanych za pomocą dostępnych programów graficznych) lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Śląski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa”.

2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.

3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez organizatora. W jej skład wejdą przedstawiciele organizatora oraz partnerów.

5. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

- zgodność pracy z tematem

- jakość wykonania

- oryginalność i pomysłowość

- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania

- stopień trudności wykonania.

6. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej oraz podczas mobilnej wystawy przygotowanej przez organizatora konkursu.

7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 28 września 2018 r.

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu w terminie do 5 października 2018 r.

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz mobilnej wystawie. Miejsce wystaw mobilnych zostanie podane w terminie późniejszym na stronie internetowej organizatora.

§6 Nagrody główne

1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia.

2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

3. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż – wystawa pokonkursowa, który odbędzie się w siedzibie organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

§7 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.