WYNIKI KONKURSU

Komisja zapoznała się z tekstem i oceniła prace, które wpłynęły na konkurs.

Komisja wyłoniła najlepsze prace i laureatów

    Grupa wiekowa:

    Dzieci do 12lat:

    - I miejsce - Łucja Łapaj Staromieście

    Młodzież w wieku 13-17 lat

    - I miejsce - Julia Kaźmierczak Podlesie

    - Wyróżnienie - Weronika Haładus Ślęzany

    - Wyróżnienie - Aleksandra Staszowska Ślęzany

     Osoby dorosłe od 18 lat

    - Wyróżnienie - Ewa Staszowska Staromieście

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„Ja i moja biblioteka”

Konkurs jest integralną częścią obchodów 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie.
Przedmiotem konkursu jest krótki tekst literacki (wiersz, esej, opowiadanie lub reportaż) związany z biblioteką.

I. Organizator

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie.

II. Cele konkursu

1.      Uczczenie rocznicy 70-lecia GBP w Lelowie.

2.      Promocja biblioteki i jej pozycji w życiu społecznym, kulturze, nauce i edukacji.

3.      Zachęcenie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

4.      Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu. 

5.      Zainteresowanie zagadnieniami, dotyczącymi Biblioteki.

III. Zasady uczestnictwa

1.      Konkurs adresowany jest do uczestników w trzech grupach wiekowych:

·         dzieci do 12 lat

·         młodzież w wieku 13-17 lat

·         osoby dorosłe od 18 lat

2.      Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich stanowiące zamkniętą spójną całość.

3.      Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w krótkiej, dowolnej formie literackiej: wiersz, esej, opowiadanie lub reportaż, których akcja rozgrywa się w bibliotece lub na tle biblioteki. Tekst zgłoszony na konkurs musi nawiązywać do roli, jaką odgrywa biblioteka w życiu jej użytkowników - czytelników i odbiorców oferty bibliotecznej.

4.      Maksymalna objętość tekstu to 5 stron formatu A4 zadrukowanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza.

5.      Osoba zgłaszająca tekst na konkurs musi być jego jedynym autorem, jedna osoba może zgłosić jeden tekst.

6.      Zgłoszenia do Konkursu  należy dokonać składając w GBP w Lelowie wyłącznie pod słownym godłem w kopercie bez adresu nadawcy.

7.      Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać:

·         tekst konkursowy wydrukowany jednostronnie opatrzony na każdej stronie słownym godłem umieszczonym w lewym górnym rogu

·         zaklejoną kopertę, podpisaną słownym godłem, zawierającą kartkę z wydrukowanymi danymi autora tekstu (imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, nr tel. kontaktowego, adres e-mail) oraz oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich podpisane również przez przedstawiciela  ustawowego małoletniego. Podanie danych osobowych (według wyżej opisanych zasad) jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

·         prace bez godła słownego lub oznaczone inaczej niż w regulaminie lub opatrzone danymi umożliwiającymi identyfikację autora nie będą uwzględniane w konkursie.

·         z udziału w konkursie wyklucza się utwory, których autorami  są członkowie Jury Konkursu.

IV. Termin nadsyłania prac mija 18 grudnia 2017 r.

V. Komisja Konkursowa i ocena prac

1.      Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2.      W Komisji Konkursowej zasiądą trzy osoby.

3.      Komisja po zapoznaniu się z tekstami nadesłanymi do konkursu, wyłoni laureatów.

4.      Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje odwołanie od nich.

5.      Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie drogą e-mailową lub telefonicznie.

6.      Nagrodą dla laureata będzie czytnik e-booków

Kryteria oceny:

·         twórczy charakter utworu

·         poprawność językowa i stylistyczna

·         poziom literacki pracy

·         samodzielność i oryginalność pracy

VI. Wyniki konkursu

1.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.12.2017 roku.

2.      Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczna lub e-mailową.

3.      Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac.

4.      Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

VII. Postanowienia końcowe:

1.      Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

2.      Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach, jednocześnie Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych w zgłoszeniach.

3.      Przesłanie zgłoszenia (pracy) przez Uczestnika Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.

4.      Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza praw osób trzecich a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.

5.      Zgłoszenie Konkursowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora przesłanego tekstu oraz do jego publikacji, w całości  lub we fragmentach, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych również na stronach internetowych i w materiałach promujących Organizatora.

6.      Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który postępował niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.      Organizator może przerwać, odwołać Konkurs lub zakończyć Konkurs bez wyboru jakiegokolwiek laureata, zmodyfikować zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie, bez podania przyczyn.

 

Oświadczenie do lat 13             Oświadczenie powyżej 13 lat          Oświadczenie powyżej 18 lat