„Czy to bajka czy nie bajka”


    I.Postanowienia ogólne:

8 października 2020 r. obchodzimy 110 rocznicę śmierci znanej poetki Marii Konopnickiej, autorki słów słynnej, patriotycznej pieśni „Roty”.

Konopnicka odegrała przełomową rolę w rozwoju literatury dziecięcej. Autorka wybitna i niezrównany liryk opiewający piękno ojczystej ziemi, uznawała prawo dziecka do beztroskiego dzieciństwa, dlatego kreowany przez nią świat utworów dla dzieci był jasny, radosny i pełen humoru. Nawet jeśli na drodze jej dziecięcych bohaterów pojawiało się zło, to dzięki pomocy innych ludzi lub „nadprzyrodzonych mocy” udawało się je pokonać. Mały czytelnik, identyfikując się z literackim bohaterem, zyskuje wiarę we własne możliwości i szczęśliwe rozwiązanie większości trudnych spraw. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie przy współpracy z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Lelowie ogłasza konkurs recytatorski pt. „Czy to bajka czy nie bajka”. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach projektu „Myślę więc czytam. Czytam więc jestem”.

    II. Cele konkursu:

- popularyzowanie twórczości M. Konopnickiej,
- uwrażliwienie młodych ludzi na etyczne, dydaktyczne, patriotyczne i liryczne przesłanie
   poezji M. Konopnickiej,
- uczczenie 110-rocznicy  śmierci poetki,
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
- kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,  
- przezwyciężenie onieśmielenia u dzieci,

    III. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs jest adresowany do chętnych uczestników projektu „Myślę więc czytam. Czytam więc jestem”.
 2. Warunkiem udziału jest złożenie w GBP w Lelowie do dnia 30 października 2020 r. na płycie CD lub e-mailowo nagranej recytacji wybranego wiersza Marii Konopnickiej oraz dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia i oświadczenia-zgody.
 3. Czas trwania recytacji: od 1 minuty do 3 minut.  
    IV. Przebieg konkursu:
 1. Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji utwór autorstwa Marii Konopnickiej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

I kategoria – dzieci od 5 do 7 lat
II kategoria – dzieci od 8 do 10 lat
III kategoria – dzieci 11-12 lat 

Czas trwania recytacji : od 1 min do 3 min.

Decydujący głos należy do Komisji.

    V.Kryteria oceny

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny recytacji wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
- dykcja, kultura słowa 
- interpretacja tekstu, odpowiednia intonacja,  tempo, pauzy, siła głosu,
- plastyka ciała, gest sceniczny, rekwizyt
- ogólny wyraz artystyczny,

Do zasad ważnych, ale bezpośrednio niepunktowanych należy właściwy ubiór

    VI. Nagrody dla laureatów

 1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów.
 2. Jury przyznaje 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej z kategorii.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 9 listopada 2020 r..
 5. Decyzja Jury jest niepodważalna.
 6.  Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 7. Podziękowania otrzymują również nauczyciele przygotowujący wyróżnionych uczniów.

     VII. Postanowienia końcowe:

 1. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie (www.bibliotekalelow.pl) i stronach internetowych szkół oraz Facebooku.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie organizatorowi konkursu oryginalnych, podpisanych oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika, które można pobrać na stronie internetowej www.bibliotekalelow.pl jako: Karta_zgloszenia oraz  Oswiadczenie-Zgoda
 3. Dostarczenie w terminie Oświadczenia oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu.
Darmowy licznik odwiedzin