REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„ROK 2016 – ROKIEM JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI”

I. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
Udział w Konkursie uczestników małoletnich i nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych dopuszczalny jest jedynie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu 1) realizacji Konkursu, 2) wyłonienia zwycięzców Konkursu i publicznego ogłoszenia wyników Konkursu, 3) wręczenia nagród, 4) opublikowania informacji w mediach, w tym w mediach elektronicznych z przebiegu Konkursu oraz jego uczestnikach w mediach, w tym w mediach elektronicznych (w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, szkoła do której uczęszcza). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez uczestnika oraz jego przedstawiciela ustawowego uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik Konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę na wykonanie zdjęć z przebiegu Konkursu oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 – t.j. ze zm.).
1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie organizatorowi konkursu oryginalnych, podpisanych  oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika, które
można pobrać na stronie internetowej www.bibliotekalelow.pl  jako Oświadczenie (do 13 lat)  i Oświadczenie (powyżej 13 lat).
2. Oświadczenia  dostarcza: uczestnik, nauczyciel, opiekun uczestników, w dniu konkursu podczas rejestracji. Brak oświadczenia uniemożliwi udział w konkursie.

II. ORGANIZATOR
Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie
przy współpracy z Gimnazjum w Lelowie oraz Szkołami Podstawowymi Gminy Lelów.

III. CELE KONKURSU
1. Zainteresowanie uczniów historią Polski
2. Popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat kultury chrześcijańskiej.
3. Budzenie szacunku młodych rodaków wobec dawnych patriotów.
4. Kształtowanie szacunku wobec historii swojej Ojczyzny.
5. Budzenie zainteresowania przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień  
    i predyspozycji uczniów.
6. Kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych,
    a także rozwijanie umiejętności korzystania z biblioteki i literatury o tematyce historycznej.

IV. UCZESTNICY KONKURSU
Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z obszaru Gminy Lelów
Uczniowie Gimnazjum w Lelowie

V. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Termin:  30 maja 2016 r.,
Rejestracja: od godz. 9.00 do godz. 9.45
Rozpoczęcie: godz. 10.00
Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie
ul. Szczekocińska 31

Tel. 34/3550090
Całkowity czas trwania: około  2 godz.

VI. ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczniów deklarujących chęć uczestnictwa, przez szkoły i/lub opiekunów szkolnych do dnia 20 maja 2016 r. 
 i dostarczenie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych poszczególnych uczestników w dniu konkursu w momencie rejestracji uczestników.
2. Konkurs przeprowadzany będzie w formie jednoetapowej w dwóch kategoriach wiekowych:
I. Szkoły podstawowe
II. Gimnazjum
3. Uczestnicy konkursu wypełniać będą test zawierający:
a) Szkoła Podstawowa - 25 pytań 
b) Gimnazjum – 30 pytań

4. Dla wszystkich uczestników w danej kategorii przewidziany jest ten sam test, w którym zawarte będą:
- odpowiedzi z wyboru np. A,B,C,D
- odpowiedzi w formie krótkiego opisu
- odpowiedzi w formie wypełnienia luk
5. Czas trwania, pisania testu max. do 45 minut (szczegółowo ustala komisja w dniu konkursu) godzina rozpoczęcia : 10.00
6. Zwyciezca konkursu, czyli:
I Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.
II Miejsce, zajmie  osoba, która zdobędzie mniejszą niż zwycięzca liczbę punktów a większą niż pozostali uczestnicy konkursu.
III Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie trzecią w kolejności liczbę punktów.
7. W przypadku uzyskania jednakowej punktacji w wyniku testu konkursowego przez minimum 2 uczniów, zostanie przeprowadzona dogrywka w formie ustnej lub pisemnej.
8.Testy konkursowe będą sprawdzane przez komisję powołaną przez organizatorów.
9. Dogrywka w formie  ustnej lub pisemnej będzie przeprowadzona przed komisją konkursową  zaraz po sprawdzeniu testów.
10. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
11.Wszelkie zastrzeżenia do przebiegu konkursu należy zgłosić do przewodniczącego komisji konkursowej, natychmiast po zakończeniu konkursu, przed ogłoszeniem oficjalnych  wyników.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane do wiadomości publicznej w dniu konkursu.
13. Z przeprowadzonego konkursu zostanie sporządzony protokół wraz z przebiegiem
i wykazem wszystkich uczestników i uzyskanej przez nich  punktacji.
14. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

VII. Zalecana bibliografia:
Pytania konkursowe obejmować będą następujące źródła :

 1.  Jasienica Paweł: Polska Piastów. Wyd. 6. Warszawa: PIW, 1969, str. 49 – 60.

 2. Rosik Stanisław: Mieszko I. W: Rosik Stanisław, Wiszewski Przemysław: Księga królów i książąt polskich. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006. ISBN 978-83-7384-604-3, str. 5- 28.

        3. Jana Długosza Roczniki czyli kroniki Sławnego Królestwa Polskiego: Księga pierwsza, Księga druga do 1038. Wyd. 2. Warszawa: PWN, 2009. 978-83-01-16068-5, str. 241- 251.
4.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest_Polski