REGULAMIN

Obowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w imprezie Rajd Rowerowy (Lelów – Biała Wielka-Gródek – Lelów Zalew) i grillowanie w dniu 17 lipca 2020 r.

1. Organizatorem Rajdu Rowerowego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz wymagane sposoby zachowania się uczestników.

3. Dopuszczalny jest udział osób zdrowych bez przeciwwskazań lekarskich.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 • Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy
  i umiejętności poruszania się po drogach.
 • Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
 • Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność.

Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do

 • Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu,
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m,
 • Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 • Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość
  i hamowanie,
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 • Uczestnik rajdu jest zobowiązany przestrzegać regulaminów porządkowych, przepisów BHP, przepisów obowiązujących na trasie oraz stosować się do poleceń osób prowadzących rajd i innych upoważnionych,
 • Podczas jazdy nie wyprzedzamy przewodnika i nie jedziemy za osobą zamykającą,
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie i osób trzecich,
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w imprezie osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki, Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności,
 • Osoby biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom rajdu,
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i upublicznienie wizerunku uczestnika
  w materiałach zdjęciowych powstałych podczas imprezy,
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad regulaminu. Udział w imprezie jednoznacznie oznacza akceptację regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz
do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.