Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach moich (mojego podopiecznego) danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w konkursie plastycznym „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa” w celu i zakresie określonym w Regulaminie konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na rozpowszechnienie przez organizatora wyżej wymienionego konkursu zdjęć, na których znajduje się mój (mojego podopiecznego) wizerunek do celów promocyjnych, z wyłączeniem komercyjnych.
Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przyjąłem/ przyjęłam do wiadomości następujące informacje: 1) administratorem danych osobowych jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-634 Katowice
2) inspektorem ochrony danych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach jest Mariusz Warkoczyński, dane do kontaktu 032 2077975, warkoczynskim@katowice.uw.gov.pl, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-634 Katowice
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa”, a także promowania tego konkursu, relacji z jego przebiegu i promowania celów określonych w Regulaminie konkursu.
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz pięciu lat po roku zakończenia konkursu (ustawowa archiwizacja dokumentów).
5) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub braku zgody na ich przetwarzanie będzie zwrot nadesłanej pracy i odmowa dopuszczenia do udziału w konkursie.


                                                                                                       ...............................................................
                                                                                                         Podpis uczestnika/
                                                                                                                         przedstawiciela ustawowego uczestnika.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do przestrzegania oraz oświadczam, iż praca konkursowa stworzona została przez mnie (przez mojego podopiecznego) samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs plastyczny „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa” na rzecz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności do jego wykorzystywania, komunikowania, powielania, przerabiania, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac podczas wystawy mobilnej organizowanej w celu popularyzowania idei niepodległościowych. Równocześnie poprzez wysłanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do jej wykorzystania w publikacjach promocyjnych, na stronie internetowej organizatora oraz podczas pokonkursowej wystawy mobilnej”. Wyłączone jest natomiast jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie dzieła przez Organizatora.


                                                                                                          ...............................................
                                                                                                            Podpis uczestnika/
                                                                                                                      przedstawiciela ustawowego uczestnika