GMINNY KONKURS HISTORYCZNY “LELÓW WCZORAJ I DZIŚ”

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY "LELÓW WCZORAJ I DZIŚ" 16 kwietnia 2015 r. dla uczniów kl. V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjum odbył się Konkurs historyczny "Lelów wczoraj i dziś". W konkursie wzięło udział 14 uczniów szkół podstawowych i 6 uczniów gimnazjum. Na konkursie obecny był Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jaworski, który wręczył uczestnikom słodki podarunek, oraz nauczyciele-opiekunowie uczniów. W skład Komisji wchodzili historycy.

REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„LELÓW WCZORAJ I DZIŚ”     

 

 

 1. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
  Udział w Konkursie uczestników małoletnich i nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych dopuszczalny jest jedynie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych (Oświadczenia).
  Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu 1) realizacji Konkursu, 2) wyłonienia zwycięzców Konkursu i publicznego ogłoszenia wyników Konkursu, 3) wręczenia nagród, 4) opublikowania informacji w mediach, w tym w mediach elektronicznych z przebiegu Konkursu oraz jego uczestnikach w mediach, w tym w mediach elektronicznych (w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, szkoła do której uczęszcza). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez uczestnika oraz jego przedstawiciela ustawowego uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik Konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę na wykonanie zdjęć z przebiegu Konkursu oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 – t.j. ze zm.).
  1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie organizatorowi konkursu oryginalnych, podpisanych  oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika, które
  można pobrać na stronie internetowej www.bibliotekalelow.pl jako Oświadczenie A i Oświadczenie B.
  2. Oświadczenia  dostarcza: nauczyciel, opiekun uczestników, w dniu konkursu podczas rejestracji. Brak oświadczenia uniemożliwi udział w konkursie.
 2. ORGANIZATOR
  Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie

  III. CELE KONKURSU
  1.Zainteresowanie uczniów  historią Lelowa
  2.Popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat Gminy Lelów.
  3.Budzenie szacunku   młodych rodaków wobec dawnych patriotów.
  4.Kształtowanie szacunku wobec historii  swojej „Małej Ojczyzny”.
  5.Budzenie zainteresowania przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczniów.
  6.Kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności korzystania z literatury o tematyce historycznej.

 3. UCZESTNICY KONKURSU
  Uczniowie klas  V i VI szkół podstawowych z obszaru Gminy Lelów
  Uczniowie Gimnazjum w Lelowie
 4. TERMIN  I MIEJSCE KONKURSU
  Termin: 16 kwietnia  2015 r.,
  Rejestracja: od godz. 9.00 do godz. 9.45
  Rozpoczęcie: godz.10.00
  Miejsce:
  Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie
  ul. Szczekocińska 31

  Tel. 34/3550090
  Całkowity czas trwania:około 45 minut
 5. ZASADY KONKURSU
 6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemne  zgłoszenie uczniów deklarujących chęć uczestnictwa, przez  szkoły i/lub  opiekunów szkolnych  do dnia  10 kwietnia 2015 r. i dostarczenie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych poszczególnych uczestników w dniu konkursu w momencie rejestracji uczestników.
  2. Konkurs przeprowadzany będzie w formie jednoetapowej w dwóch kategoriach wiekowych:
  I. Szkoły podstawowe
  II. Gimnazjum
  3. Uczestnicy konkursu wypełniać będą test zawierający:
  a) Szkoła Podstawowa – 25 pytań
  b) Gimnazjum – 30 pytań
 7. Dla wszystkich uczestników w danej kategorii przewidziany jest ten sam test, w którym zawarte będą:
  – odpowiedzi z wyboru np. A,B,C,D
  – odpowiedzi w formie krótkiego opisu
  -odpowiedzi w formie wypełnienia luk
  5. Czas trwania, pisania testu max. do 45 minut (szczegółowo ustala komisja w dniu konkursu) godzina rozpoczęcia : 10.00
  6.Zwyciezca konkursu, czyli:
  I Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.
  II Miejsce, zajmie  osoba, która zdobędzie mniejszą niż zwycięzca liczbę punktów a większą niż pozostali uczestnicy konkursu.
  III Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie trzecią w kolejności liczbę punktów.
  7. W przypadku uzyskania jednakowej punktacji w wyniku testu konkursowego przez minimum 2 uczniów, zostanie przeprowadzona dogrywka w formie ustnej lub pisemnej.
  8.Testy konkursowe będą sprawdzane przez komisję powołaną przez organizatorów.
  9. Dogrywka w formie  ustnej lub pisemnej będzie przeprowadzona przed komisją konkursową  zaraz po sprawdzeniu testów.
  10.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
  11.Wszelkie zastrzeżenia do przebiegu konkursu należy zgłosić do przewodniczącego komisji konkursowej, natychmiast po zakończeniu konkursu, przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.
  12.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane do wiadomości publicznej w dniu konkursu.
  13.Z przeprowadzonego konkursu zostanie sporządzony protokół wraz z przebiegiem i wykazem wszystkich uczestników i uzyskanej przez nich  punktacji.
  14. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

VII. Zalecana bibliografia:
pytania konkursowe obejmować  będą następujące źródła :

 1.       Zaborski Z., „Z dziejów parafii Lelów i Staromieście”, Częstochowa 1998, s. 26 – 36. 
 2.      „Postacie z historii ziemi lelowskiej”, red. M. Nowak i M. Skrzypczyk, Lelów 2005, s. 15 – 21, 27 – 33. 
 3.  Białowąs A., „800 lat Lelowa”, Lelów 2012, s. 33 – 38.  
 4.       http://lelow.pl/index.php/gmina-lelow-prawe/2011-08-10-21-06-16.html  
 5.        http://lelow.pl/index.php/gmina-lelow-prawe/solectwa.html
 6.        http://www.biplelow.pl/artykuly/1817