GMINNY KONKURS HISTORYCZNY

30 maja 2017 r. odbył się gminny konkurs historyczny „TADEUSZ KOŚCIUSZKO - NIEZŁOMNY BOJOWNIK W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ”. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum naszej gminy

Protokół

 z rozstrzygnięcia GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  
„TADEUSZ KOŚCIUSZKO – NIEZŁOMNY BOJOWNIK
W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Gminny konkurs historyczny  „TADEUSZ KOŚCIUSZKO – NIEZŁOMNY BOJOWNIK W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ” przeprowadzono w dniu 30 maja 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie. Konkurs adresowany był do uczniów kl. V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum naszej gminy. Konkurs przeprowadzono w formie jednoetapowej.

Do konkursu przystąpiło 23 uczniów:

9 uczniów szkół podstawowych w tym:
SP Lelów – 6 uczniów
SP Podlesie – 3 uczniów
14 uczniów z Gimnazjum w Lelowie.

Uczestnicy konkursu w danej kategorii wypełniali test, w którym zawarte były:
-odpowiedzi z wyboru np. a, b, c, d
– odpowiedzi w formie krótkiego wpisu
– połączenia słów –określeń

Konkurs trwał 45 minut.

Komisja w składzie:
1.  dr Ewa Kłopot – historyk – przewodnicząca
2.  mgr Aneta Włodarska – historyk  – członek
3.  Mgr Jolanta Kłopot – polonista, historyk – członek
przeczytała i oceniła prace przyznając punkty. Na podstawie zdobytych punktów komisja przyznała następujące miejsca:

Szkoły podstawowe:

I miejsce – Mikołaj Szymański
II miejsce  – Patrycja Foltyn
III miejsce – Kinga Kotarska

Gimnazjum:

I miejsce – Anita Gorzelańczyk
II miejsce – Jakub Pawlik
III miejsce – Weronika Palka


REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

„TADEUSZ KOŚCIUSZKO – NIEZŁOMNY BOJOWNIK
W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ”

 „W 2017 r.  obchodzimy 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską,
polskiego i amerykańskiego generała, “niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”.

Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów.
Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki”
By młodym pokoleniom wskazać przykład służby i poświęcenia dla Ojczyzny, i aby wzmocnić przez to kondycję duchową narodu rok 2017  Sejm ustanowił Rokiem Tadeusza Kościuszki”.

 

 

 1. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
  Udział w Konkursie uczestników małoletnich i nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych dopuszczalny jest jedynie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
  Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu 1) realizacji Konkursu, 2) wyłonienia zwycięzców Konkursu i publicznego ogłoszenia wyników Konkursu, 3) wręczenia nagród, 4) opublikowania informacji w mediach, w tym w mediach elektronicznych z przebiegu Konkursu oraz jego uczestnikach w mediach, w tym w mediach elektronicznych (w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, szkoła do której uczęszcza). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez uczestnika oraz jego przedstawiciela ustawowego uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik Konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę na wykonanie zdjęć z przebiegu Konkursu oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 – t.j. ze zm.).
  1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie organizatorowi konkursu oryginalnych, podpisanych  oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika, które
  można pobrać na stronie internetowej www.bibliotekalelow.pl jako Oświadczenie (do 13 lat) i Oświadczenie (powyżej 13 lat).
  2. Oświadczenia  dostarcza: uczestnik, nauczyciel, opiekun uczestników, w dniu konkursu podczas rejestracji. Brak oświadczenia uniemożliwi udział w konkursie.
 2. ORGANIZATOR
  Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie przy współpracy z Gimnazjum w Lelowie oraz Szkołami Podstawowymi Gminy Lelów.

  III. CELE KONKURSU
  1. Zainteresowanie uczniów historią Polski
  2. Budzenie szacunku młodych rodaków wobec dawnych patriotów.
  3. Kształtowanie szacunku wobec historii swojej Ojczyzny.
  4. Budzenie zainteresowania przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień  
  i predyspozycji uczniów.
  5. Kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych,
      a także rozwijanie umiejętności korzystania z biblioteki i literatury o tematyce historycznej.
 3. UCZESTNICY KONKURSU
  Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z obszaru Gminy Lelów
  Uczniowie Gimnazjum w Lelowie
 4. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
  Termin:  30 maja 2017 r.,
  Rejestracja: od godz. 8.30 do godz. 9.45
  Rozpoczęcie: godz. 9.30
  Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie
  ul. Szczekocińska 31

  Tel. 34/3550090
  Całkowity czas trwania:około  2 godz.
 5. ZASADY KONKURSU
  1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczniów deklarujących chęć uczestnictwa, przez szkoły i/lub opiekunów szkolnych do dnia 15 maja 2016 r. 
  i dostarczenie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych poszczególnych uczestników w dniu konkursu w momencie rejestracji uczestników.
  2. Konkurs przeprowadzany będzie w formie jednoetapowej w dwóch kategoriach wiekowych:
  I. Szkoły podstawowe
  II. Gimnazjum
  3. Uczestnicy konkursu wypełniać będą test zawierający:
  a) Szkoła Podstawowa – 25 pytań 
  b) Gimnazjum – 30 pytań
 6. Dla wszystkich uczestników w danej kategorii przewidziany jest ten sam test, w którym zawarte będą:
  – odpowiedzi z wyboru np. A,B,C,D
  – odpowiedzi w formie krótkiego opisu
  – odpowiedzi w formie wypełnienia luk
  5. Czas trwania, pisania testu max. do 45 minut (szczegółowo ustala komisja w dniu konkursu) godzina rozpoczęcia : 9:30
  6. Zwycięzca konkursu, czyli:
  I Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.
  II Miejsce, zajmie  osoba, która zdobędzie mniejszą niż zwycięzca liczbę punktów a większą niż pozostali uczestnicy konkursu.
  III Miejsce, zajmie osoba, która zdobędzie trzecią w kolejności liczbę punktów.
  7. W przypadku uzyskania jednakowej punktacji w wyniku testu konkursowego przez minimum 2 uczniów, zostanie przeprowadzona dogrywka w formie ustnej lub pisemnej.
  8.Testy konkursowe będą sprawdzane przez komisję powołaną przez organizatorów.
  9. Dogrywka w formie  ustnej lub pisemnej będzie przeprowadzona przed komisją konkursową  zaraz po sprawdzeniu testów.
  10. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
  11.Wszelkie zastrzeżenia do przebiegu konkursu należy zgłosić do przewodniczącego komisji konkursowej, natychmiast po zakończeniu konkursu, przed ogłoszeniem oficjalnych  wyników.
  12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane do wiadomości publicznej w dniu konkursu.
  13. Z przeprowadzonego konkursu zostanie sporządzony protokół wraz z przebiegiem
  i wykazem wszystkich uczestników i uzyskanej przez nich  punktacji.
  14. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

VII. Zalecana bibliografia:
Pytania konkursowe obejmować będą następujące źródła :

 1. Zahorski Andrzej: Naczelnik w sukmanie. Wyd. I. Kraków: KAW, 1990
 2. Encyklopedia Historia. Kraków: Greg, 2008, str.274-276.
 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kościuszko
 4. Podręcznik szkolny