III MARSZ NORDIC WALKING

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów na III Marsz Nordic Walking WOŚP Lelów 2022 Przejrzyj na oczy „Gramy dla okulistyki dziecięcej”, który odbędzie się w dniu 30 stycznia 2022 r. o godz. 14:00 w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zbiórka na placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie

Wpisowe za udział w marszu do puszki WOŚP – min. 10 zł od osoby

Zapisać się można w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie lub pod nr tel. 34 355 00 90 do dnia 28 stycznia 2022 r.

Regulamin III Marszu Nordic Walking WOŚP Lelów 2022 Przejrzyj na oczy „Gramy dla okulistyki dziecięcej”

I. Organizator
Organizatorem jest Sztab WOŚP Lelów #6469, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie

II. Cele
1. Upowszechnianie marszu Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Zbiórka pieniędzy na WOŚP

III. Termin, miejsce
30 stycznia 2022 r. o godz. 14:00 – start na placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
1. Zgłoszenia do marszu będą przyjmowane telefonicznie do piątku 28 stycznia 2022r. pod nr tel. 34 355 00 90, w siedzibie Biblioteki oraz w dniu marszu.
2. Uczestnik może wziąć udział w Marszu po wypełnieniu karty zgłoszeniowej oraz w dniu marszu złoży pisemne oświadczenie, że według jego najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną COVID-19 oraz nie przebywa na kwarantannie. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie wypełnia rodzic/opiekun.
3. Wpisowe za udział w marszu do puszki WOŚP – min. 10 zł od osoby.
4. W marszu mogą brać udział dorośli, młodzież oraz dzieci. Osoby od lat 13 muszą dostarczyć zgodę na udział w marszu podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Dzieci poniżej 13 roku życia tylko pod opieką osób dorosłych.
5. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność podpisuje oświadczenie gdzie stwierdza, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w marszu.
6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
7. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora Marszu.
8. Marsz zabezpieczany będzie przez straż pożarną.

V. Uwagi końcowe
1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane
z tym ryzyko. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Marszu, wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie
i po zakończeniu Marszu.
3. Uczestnicy Marszu są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z aktualnych wymogów sanitarnych odnośnie COVID-19.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.