IV MARSZ NORDIC WALKING

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów na IV Marsz Nordic Walking WOŚP Lelów 2023 „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”, który odbędzie się w dniu 29 stycznia 2023 r. w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wpisowe za udział w marszu do puszki WOŚP – min. 10 zł od osoby Zapisać się można w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie lub pod nr tel. 34 355 00 90 do dnia 27 stycznia 2023 r.
Regulamin IV Marszu Nordic Walking

WOŚP Lelów 2023 „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”
I. Organizator
Organizatorem jest Sztab WOŚP Lelów #6469, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie
II. Cele
1. Upowszechnianie marszu Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Zbiórka pieniędzy na WOŚP
III. Termin, miejsce
29 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 – start na placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie
IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
1. Zgłoszenia do marszu będą przyjmowane telefonicznie do piątku 27 stycznia 2023r. pod nr tel. 34 355 00 90, w siedzibie Biblioteki oraz w dniu marszu.
2. Wpisowe za udział w marszu do puszki WOŚP – min. 10 zł od osoby.
3. W marszu mogą brać udział dorośli, młodzież oraz dzieci. Osoby od lat 13 muszą dostarczyć zgodę na udział w marszu podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Dzieci poniżej 13 roku życia tylko pod opieką osób dorosłych.
4. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
6. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora Marszu.
7. Marsz zabezpieczany będzie przez straż pożarną.
V. Uwagi końcowe
1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane
z tym ryzyko. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Marszu, wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu Marszu.
3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.