KONKURS RECYTATORSKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie zaprasza uczniów kl. I - VIII Szkół Podstawowych do udziału w konkursie recytatorskim pt. „Święty Jan Paweł II – najważniejszy z Ojców Niepodległości Polski” Konkurs odwołany

                „Wczoraj do ciebie nie należy.
Jutro niepewne…  
    Tylko dziś jest twoje.”
                                                         
Jan Paweł II                                                                             

I. Postanowienia ogólne:

             Święty Jan Paweł II był jednym z najbardziej znaczących Polaków XX wieku. Papież rządził Kościołem od 16 października 1978 roku. Swoje imię Jan Paweł II przyjął po poprzednikach. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Dziewięć lat po śmierci Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Jest autorytetem dla milionów chrześcijan, ludzi innych wyznań i niewierzących. W uchwale z czerwca br. ustanawiającej rok 2020, Rokiem Św. Jana Pawła II zwrócono uwagę, że zajmuje on szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu, uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły.

 

Chcąc uczcić w/w rocznice GBP w Lelowie przy współpracy ze Szkołami Gminy Lelów ogłasza

Konkurs Recytatorski

pt. „Święty Jan Paweł II – najważniejszy z Ojców Niepodległości Polski”

 

 

                 II. Cele konkursu:
– popularyzowanie twórczości św. Jana Pawła II,
– uwrażliwienie młodych ludzi na etyczne, dydaktyczne, patriotyczne i liryczne przesłanie
   poezji naszego Wielkiego Papieża
– uczczenie 100-lecia urodzin Karola Wojtyły,
– rozwijanie zdolności recytatorskich,
– rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
– kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,  
– przezwyciężenie onieśmielenia u dzieci

 

                  III. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

2. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oraz recytacja wybranego wiersza   z repertuaru poezji św. Jana Pawła II

3. Każda klasa może być reprezentowana przez maksymalnie 2 uczestników w każdej kategorii.

4. Rodzice lub opiekunowie prawni proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu. Zgodę – Oświadczenie  należy dostarczyć najpóźniej
w dniu  Konkursu.

5. Zgłoszenia do konkursu – kartę zgłoszenia -należy kierować do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lelowie do dnia 20 marca 2020 roku. ( Zgłoszenie można przesłać drogą e-mailową)

 

            IV. Przebieg konkursu:

Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji utwór autorstwa św. Jana Pawła II.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

 

I kategoria – uczniowie klas  I –III
II kategoria – uczniowie klas IV – VI
III kategoria – uczniowie klas VII -VIII 
Szkół Podstawowych

 

Czas trwania recytacji : od 1 min do 3 min.

Kolejność występu/recytacji wyznaczy się w drodze losowania. Decydujący głos należy do Komisji.

 

               V. Kryteria oceny

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny  recytacji wg następujących kryteriów:
– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
– dykcja, kultura słowa 
– interpretacja tekstu,  odpowiednia intonacja,  tempo, pauzy siła głosu
– ogólny wyraz artystyczny,

 

Do zasad ważnych, ale bezpośrednio niepunktowanych należy właściwy ubiór oraz poprawna postawa recytującego.


             VI. Nagrody dla laureatów


1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów.

2. Jury przyznaje 3 nagrody (I, II, III miejsce), w każdej z kategorii.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Konkursu.

5. Decyzja Jury jest niepodważalna.

6.  Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

7. Podziękowania otrzymują również nauczyciele przygotowujący wyróżnionych uczniów.

              VII. Postanowienia końcowe:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony 18 maja 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie.

2. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie (www.bibliotekalelow.pl) i stronach internetowych szkół.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie organizatorowi konkursu oryginalnych, podpisanych kart zgłoszenia oraz oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika, które można pobrać na stronie internetowej www.bibliotekalelow.pl  jako: Karta zgłoszenia oraz  Oświadczenie/Zgoda

4. Dostarczenie w terminie Oświadczenia oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu.