KONKURS RECYTATORSKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie zaprasza dzieci w wieku od 5 do 12 lat do udziału w konkursie recytatorskim pt. "Czy to bajka czy nie bajka"

Regulamin

  I. Postanowienia ogólne:
 

8 października 2020 r. obchodzimy 110 rocznicę śmierci znanej poetki Marii Konopnickiej, autorki słów słynnej, patriotycznej pieśni „Roty”.

Konopnicka odegrała przełomową rolę w rozwoju literatury dziecięcej. Autorka wybitna i niezrównany liryk opiewający piękno ojczystej ziemi, uznawała prawo dziecka do beztroskiego dzieciństwa, dlatego kreowany przez nią świat utworów dla dzieci był jasny, radosny i pełen humoru. Nawet jeśli na drodze jej dziecięcych bohaterów pojawiało się zło, to dzięki pomocy innych ludzi lub „nadprzyrodzonych mocy” udawało się je pokonać. Mały czytelnik, identyfikując się z literackim bohaterem, zyskuje wiarę we własne możliwości i szczęśliwe rozwiązanie większości trudnych spraw. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie przy współpracy z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Lelowie ogłasza konkurs recytatorski pt. „Czy to bajka czy nie bajka”. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach projektu „Myślę więc czytam. Czytam więc jestem”.

    II. Cele konkursu:

– popularyzowanie twórczości M. Konopnickiej,
– uwrażliwienie młodych ludzi na etyczne, dydaktyczne, patriotyczne i liryczne przesłanie
   poezji M. Konopnickiej,
– uczczenie 110-rocznicy  śmierci poetki,
– rozwijanie zdolności recytatorskich,
– rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
– kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,  
– przezwyciężenie onieśmielenia u dzieci,

    III. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs jest adresowany do chętnych uczestników projektu „Myślę więc czytam. Czytam więc jestem”.
 2. Warunkiem udziału jest złożenie w GBP w Lelowie do dnia 30 października 2020 r. na płycie CD lub e-mailowo nagranej recytacji wybranego wiersza Marii Konopnickiej oraz dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia i oświadczenia-zgody.
 3. Czas trwania recytacji: od 1 minuty do 3 minut.  
    IV. Przebieg konkursu:
 1. Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji utwór autorstwa Marii Konopnickiej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

I kategoria – dzieci od 5 do 7 lat
II kategoria – dzieci od 8 do 10 lat
III kategoria – dzieci 11-12 lat 

Czas trwania recytacji : od 1 min do 3 min.

Decydujący głos należy do Komisji.

    V.Kryteria oceny

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny recytacji wg następujących kryteriów:
– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
– dykcja, kultura słowa 
– interpretacja tekstu, odpowiednia intonacja,  tempo, pauzy, siła głosu,
– plastyka ciała, gest sceniczny, rekwizyt
– ogólny wyraz artystyczny,

Do zasad ważnych, ale bezpośrednio niepunktowanych należy właściwy ubiór

    VI. Nagrody dla laureatów

 1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów.
 2. Jury przyznaje 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej z kategorii.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 29 listopada 2020 r..
 5. Decyzja Jury jest niepodważalna.
 6.  Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 7. Podziękowania otrzymują również nauczyciele przygotowujący wyróżnionych uczniów.

     VII. Postanowienia końcowe:

 1. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie (www.bibliotekalelow.pli stronach internetowych szkół oraz Facebooku.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie organizatorowi konkursu oryginalnych, podpisanych oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika, które można pobrać na stronie internetowej www.bibliotekalelow.pl jako: Karta_zgloszenia oraz  Oswiadczenie-Zgoda
 3. Dostarczenie w terminie Oświadczenia oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu.