HISTORIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LELOWIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie została założona na podstawie Uchwały Rady Państwa Nr 151/47 z dnia 1 października 1947 roku. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 21 grudnia 1947 roku. Książki zostały zakupione przez Ministerstwo Oświaty, Wydział oświaty we Włoszczowe oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach.

Zgodnie z ówczesnym podziałem administracyjnym kraju, biblioteka w Lelowie podlegała Bibliotece Powiatowej we Włoszczowe.

Biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie w Szkole Podstawowej o powierzchni 30 m2. Pierwszą kierowniczką biblioteki była nauczycielka Pani Władysława Siwiec (1947 – 1949). W 1949 roku biblioteka została przeniesiona do budynku gminy i mieściła się na sali posiedzeń, kierowniczką wówczas była Pani Wanda Kaczyńska (1949 -1952 ), pracownik Urzędu Gminy.

Kolejnymi kierowniczkami były Panie: Henryka Zasuń (1952 – 1954 ), Zenobia Dzienniak (1954 -1957 ), Stefania Lech (1957 -1961 ), Celina Moryń, Anna Motyl, Elżbieta Tabor (1961 – 1963 ). Ogromne zasługi dla rozwoju i umacniania biblioteki wniosła Pani Alina Wójcik (1963 -1980 ) , która funkcję kierownika biblioteki pełniła 17 lat. Wykonała ona wielką pracę w zakresie uporządkowania i opracowania księgozbioru, dbała o rozwój działalności kulturalnej i popularyzatorskiej biblioteki. Na ten okres przypadło wiele zmian administracyjnych, uległy poprawie warunki  lokalowe. Biblioteka zajmowała wtedy trzy pomieszczenia o powierzchni 55 m2. Posiadała na stanie 4936 książek , sprzęt audiowizualny, radio z adapterem i telewizor przekazany przez Towarzystwo Krzewienia Kultury we Włoszczowie. Jesienią 1966  roku biblioteka kolejny raz zmieniła swoje lokum. Została przeniesiona do Rejonowego Ośrodka Kultury na okres 14 lat. W tym czasie posiadała już czytelnię i wypożyczalnię. W latach osiemdziesiątych biblioteka prenumerowała 25 tytułów czasopism w tym 5 tytułów dzienników. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa we Włoszczowie przekazywał środki na prasę rolniczą  dla filii i punktów bibliotecznych.

Biblioteka w czasie swej działalności przechodziła różne okresy, od złych do bardzo dobrych. Były lata gdzie sieć Biblioteki Gminnej była bardzo duża, biblioteki w Irządzach, Bodziejowicach, Sokolnikach,
i Bliżycach były punktami i filiami biblioteki w Lelowie.

Do roku 1975 roku lelowska biblioteka podlegała Powiatowej Bibliotece Publicznej we Włoszczowie, a później Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Częstochowie, a także do 1991 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myszkowie.

W 1980 roku biblioteka ponownie została przeniesiona do nowo wybudowanych pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury. Zajmowała trzy pomieszczenia o powierzchni 120 m2, posiadała czytelnię, wypożyczalnię i pokój dla personelu. W latach 80- tych kierowniczkami biblioteki były kolejno Panie :  Antonina Dragańska (1980 – 1984), Marianna Fijołek (1980 – 1981 ), Elżbieta Zymek ( 1981 – 1983 ), Elżbieta Hajduk (1984 ). Dyrektorem od 1984 roku jest  Anna Teleszko.

W październiku 2003 roku Biblioteka została “tymczasowo” przeniesiona do budynku Urzędu Gminy, gdzie znajdowała się do maja 2012 r.. W maju przeniesiono Bibliotekę do nowo wyremontowanych pomieszczeń po sali gimnastycznej, przy ul. Szczekocińskiej 31 z osobnym wejściem, gdzie mieści się do dziś. Zajmuje powierzchnię 252 m2wraz z klatką schodową, pokojem socjalnym i pomieszczeniem gospodarczym. Wyposażona jest w nowy sprzęt biblioteczny.  Obecnie GBP w Lelowie posiada trzy filie : w Drochlinie, Nakle, Podlesiu.

Na bieżąco jest uzupełniany księgozbiór zarówno literatury pięknej dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży jak literatury popularnonaukowej.

Wprowadza na bieżąco księgozbiór  GBP i Filii do programu bibliotecznego SOWA, a od 2017 r. posiada elektroniczny katalog zbiorów i prowadzi wypożyczanie komputerowe.

W biliotekach przeprowadzono szereg imprez oświatowych: lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, montaże słowno- muzyczne, dyskusje nad książką, prelekcje na różne tematy oraz różnego rodzaju konkursy dla dzieci i młodzieży. Organizowano wystawy prac plastycznych dzieci oraz artystów malarzy mieszkających na terenie naszej gminy : Pana Józefa Kocełucha i Józefa Nowaka. Realizowano wiele projektów.
Biblioteki naszej gminy na przestrzeni lat odwiedzili pisarze tacy jak : Edmund Niziurski, Sylwester Banaś, Jerzy Bronisławski, Henryk Jachimowski, Ryszard Miernik, Waldemar Babinicz, Jan Paweł Krasnodębski, Zdzisław Śmigielski, Wanda Chotomska, Marta Fox, Joanna Papuzińska, Ewa Chotomska, Kazimierz Szymeczko, Marcin Pałasz, Katarzyna Majgier, Robert Karwat, Wiesław Drabik oraz ilustrator książek  Artur Nowicki. 

Aktualnie Gminna Biblioteka Publiczna  w Lelowie wraz z filiami posiada na stanie  33640 wol.  książek.

GBP w Lelowie rejestruje 14272 wol. książek,  strukltura zbiorów  przedstawia się następująco:

Literatura piękna dla dorosłych – 7128 wol.

Literatura piękna dla dzieci młodzieży – 3205 wol.

Literatura popularnonaukowa – 3939 wol.

Przybyło wiele nowych, kolorowych pozycji dla  dzieci, powieści i lektur szkolnych dla młodzieży, wiele ciekawych wydawnictw popularnonaukowych, podręczniki akademickie, powieści  o różnej tematyce dla dorosłych.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW  NASZYCH   BIBLIOTEK