Dostępność cyfrowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bibliotekalelow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-30
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo,
 • strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

  Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wybrania stylu z wysokim lub negatywnym kontrastem,
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • czytelna czcionka,
 • skala szarości,
 • linki podkreślone,
 • jasne tło,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z narzędzia do oceny dostępności strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/ z którego wynika, że strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie spełnia wymagania w 89,64 %.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostepności Ewelina Milka, kontakt@bibliotekalelow.pl
telefon: 34 3550090

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie mieści się przy ulicy Szczekocińskiej 31. Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Biblioteka znajduje się na I piętrze; prowadzą do niej wewnętrzne schody dwubiegowe łamane z podestem.
Dostępność korytarzy, schodów i wind W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. Do pomieszczeń biblioteki prowadzi wysoka klatka schodowa, która uniemożliwia dostęp dla osób na wózku inwalidzkim. Przed wejściem do biblioteki znajduje się próg. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, jednak brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wstęp z psem asystującym Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną w Lelowie możliwy jest poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: kontakt@bibliotekalelow.pl,
 • kontakt telefoniczny 34 355 00 90,
 • korespondencję pisemną na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie, ul. Szczekocińska 31, 42-235 Lelów

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie – Filia Drochlin
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka znajduje się na parterze wolno stojącego budynku. Przed wejściem znajdują się dwa podwyższenia pierwsze o wysokości ok. 15 cm, drugie ok. 5cm. Brak pochylni dla wózków oraz poręczy. Wewnątrz budynku znajduje się duży korytarz, który prowadzi do biblioteki bez żadnych przeszkód.
Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z biblioteką możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: bibliotekadrochlin@onet.pl
 • kontakt telefoniczny: Brak telefonu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie – Filia Podlesie
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka znajduje się na parterze wolno stojącego budynku. Przed wejściem znajduje się próg ok. 5 cm. Brak pochylni dla wózków oraz poręczy. Wewnątrz budynku znajduje się korytarz, który prowadzi do dwóch pomieszczeń biblioteki. Jedno pomieszczenie jest z przeszkodą, ponieważ posiada stopień o wysokości ok. 9cm, drugie pomieszczenie posiada stopień o wysokości ok. 5cm.
Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z biblioteką możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: bibliotekapodlesie@op.pl
 • kontakt telefoniczny: Brak telefonu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie – Filia Nakło
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Biblioteka znajduje się na parterze przedszkola, do którego prowadzą 5-stopniowe schody z balustradą. Brak pochylni. Wejście do biblioteki znajduje się, idąc korytarzem, po lewej stronie.
Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z biblioteką możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: biblioteka-naklo@wp.pl
 • kontakt telefoniczny: Brak telefonu.