Regionalia

Poniżej prezentujemy część dostępnych u nas materiałów o tematyce regionalnej. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nimi na miejscu w naszej czytelni!

 1. Antoniewicz M. : Herby miast województwa częstochowskiego. Częstochowa 1984, s. 55 -58
 2. Baśnie i Legendy Północnej Jury . Janów 2007 , s. 14 – 19
 3. Białowąs A. , Sputo J. : Adam Chmielowski (św. Brat Albert) . Lelów 2003
 4. Białowąs A. , Łachański M. : Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelowie 1916 – 2008. Lelów 2008
 5. Białowąs A. : Ksiądz Dziekan Józef Tarnowski  Proboszczem parafii Lelów w latach 1939 – 1954. Lelów 2004
 6. Białowąs A., Nowak M. : 800 lat Lelowa. 1993
 7. Białowąs A., Nowak M. : 800 lat Lelowa. 2012
 8. Białowąs A. : Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lelowie. 2011
 9. Biernacki Z. : Ziemia Częstochowska na dawnej pocztówce. Częstochowa 2007, s. 14
 10. Bitwa pod Mełchowem 1863.
 11. Brandys J. ,  Mielczarel W. : Częstochowa i okolice. Warszawa 1982, s.116 – 117
 12. Chasydzi  lelowscy. Spotkania w drodze. oprac. Skrzypczyk M. Lelów 2008
 13. Fąfara E. : Gehenna ludności żydowskiej. Warszawa 1983, s. 501 – 510
 14. Historyczno – kulturalne Dziedzictwo Lelowa. 2014
 15. Judaika Jurajskie. Pierwszy przewodnik po pamiątkach kultury żydowskiej w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Katowice 2005, s. 37 – 38
 16.  Kaganiec M. : Herby miast województwa śląskiego. Katowice 2007 s. 286 – 287
 17. Katalog zabytków sztuki w Polsce . T.III Województwo Kieleckie. red. Łoziński J., Wolff B.  Warszawa 1966,  s. 30 – 31. 
 18. Kościół lelowski. Wczoraj, dziś, zawsze. 2011
 19. Lelów  stary i nowy 1193 – 1993
 20. Nosal Z. ; Pieśń o zabiciu. Łódź 1974, s. 7 – 11
 21. Obiekty sakralne w dawnej siedzibie Powiatu Lelowskiego 1392 – 1792
 22. Polacy Żydzi 1939- 1945. oprac. Wroński S. , Zwolakowa M. Warszawa 1971, s. 310 – 313
 23. Postacie z historii ziemi lelowskiej. red. Nowak M., Skrzypczyk M. Lelów 2005
 24. Powiat Częstochowski. Częstochowa 2005,  s. 42-43
 25. Powiat lelowski w latach 1392 – 1792. Lelów 2005
 26. Północna Jura . Janów 2008, s. 39 – 48
 27. Rocznik muzeum Świętokrzyskiego. Kraków 1973, s. 27, 28, 47
 28. Rocznik Świętokrzyski. T. II  Lublin 1972, s. 104, 244, 296, 300
 29. Słownik historyczno- geograficzny ziemi polskich w średniowieczu. T. V Małopolska – województwo krakowskie. red. Gąsiorowski A. Kraków 2000, s. 481- 526
 30. Wybór źródeł do dziejów Kielecczyzny. Cz. I do 1864 r. red. Guldon Z. Kielce 1974, s. 18- 19
 31. Ks. Zaborski Z. – Z dziejów parafii Lelów i Staromieście. Częstochowa 1998
 32. Żydzi lelowscy. Obecność i ślady. red. Galas M., Skrzypczyk M.  Kraków 2006