OŚWIADCZENIE DO 13 LAT

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

Wyrażam zgodę na udział małoletniego w Konkursie recytatorskim poświęconym twórczości Anny Kamieńskiej, organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie przy współpracy ze szkołami podstawowymi Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie internetowej bibliotekalelow.pl/Regulamin ……………………………………………

W związku z uczestnictwem w Konkursie recytatorskim organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych małoletniego ………………………………………………………………………… w celu 1) realizacji Konkursu, 2) wyłonienia zwycięzców Konkursu i publicznego ogłoszenia wyników Konkursu, 3) wręczenia nagród, 4) opublikowania informacji z przebiegu Konkursu oraz jego uczestnikach w mediach, w tym w mediach elektronicznych (w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, szkoła do której uczęszcza). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnik oraz jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie zezwalam na wykonanie zdjęć z przebiegu Konkursu oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 – t.j. ze zm.).

 

……………………………                                          …………………………………………      

miejscowość i data                                                                                         czytelny podpis przedstawiciela  ustawowego małoletniego