Regulamin
Powiatowego Konkursu Literackiego pn.: "Koniecznie przeczytaj!"
na recenzję wybranej książki
I Organizator
Powiat Częstochowski z siedzibą w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa
II Cele konkursu
1. Rozwijanie umiejętności literackich dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Zachęcanie do pisania i prezentowania swojej twórczości literackiej.
3. Promocja czytania i wartościowej literatury.
4. Rozwijanie wyobraźni.
III Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu częstochowskiego.
2. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w konkursach literackich.
3. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 2 strony A4, do 3600 znaków) oraz na płycie CD (plik w wersji edytowalnej).
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać tekst literacki. Temat pracy: Zrecenzowanie wybranej książki, która wywarła na czytelniku wrażenie i jest godna polecenia.
5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1),
6. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.
IV Miejsce i termin nadsyłania prac.
Prace należy składać lub przesyłać w terminie od 19 marca do 30 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego) do Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczenej (ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna) lub na adres Biblioteki Publicznej w Częstochowie (Al. NMP 22, 42-202 Częstochowa) z dopiskiem na kopercie: Powiatowy Konkurs Literacki „Koniecznie przeczytaj!”.
V Jury
Jury zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
VI Kryteria oceny
- twórczy charakter pracy,
- zgodność z tematyką,
- poprawność stylistyczna i językowa,
- poziom literacki pracy,
- samodzielność i oryginalność.
VII Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 maja - podczas Literackiego Pikniku w Poczesnej.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej
oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Laureaci zostaną także powiadomieni mailowo lub telefonicznie, najpóźniej 8 maja.
3. Uroczystość wręczania nagród odbędzie się 12 maja o godzinie 16:00 podczas Literackiego Pikniku w Poczesnej (ul. Modrzewiowa 3).
4. Nagrody zostaną przyznane trzem autorom najlepszych prac (I, II, III miejsce) w trzech kategoriach wiekowych (7-13 lat, 14-18 lat, od 18 lat). Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a dodatkowo najlepsze teksty zostaną opublikowane na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej oraz Biblioteki Publicznej
w Częstochowie.
VIII Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany będą podane do publicznej wiadomości.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność Organizatora.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
IX Kontakt
1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:
Anna Boraczyńska i Irmina Młynarczyk – Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki
Publicznej w Częstochowie, Al. NMP 22, tel. 34/360-56-27
2. Informacje na temat konkursu dostępne są również na stronach: Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA
Powiatowego Konkursu Literackiego pn.: "Koniecznie przeczytaj!"
na rezenzję wybranej książki
Dane autora:
…..........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
…..........................................................................................................................................................
(wiek)
…..........................................................................................................................................................
(adres korespondencyjny)
…..........................................................................................................................................................
(numer telefonu)
…..........................................................................................................................................................
(adres e-mail)
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia
i nazwiska mojego/ mojego dziecka:…………………………………………………… w związku
z moim/ jego udziałem w Powiatowym Konkursie Literackim pn.: "Koniecznie przeczytaj!"
na rezenzję wybranej książki organizowanym przez Powiat Częstochowski z siedzibą
w Częstochowie.
Wyrażam również zgodę na:
 przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.
 wykorzystanie wizerunku mojego/ mojego dziecka, w szczególności utrwalonego
na zdjęciach i materiałach filmowych do celów promocji konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę
na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy mojej/ mojego dziecka i jej nazwy oraz ich
wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Wyrażam również zgodę na reprodukowanie
prac według uznania Organizatora oraz publikowanie pracy konkursowej w celach promocyjnych.
…................................… .................................................................
Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika/ rodzica
lub opiekuna uczestnika niepełnoletniego