KONKURS RECYTATORSKI
"Władysław Bełza - wielki piewca polskości"


I.                    Postanowienia ogólne:


Władysław Bełza "wierzył niezłomnie, że ziarno patriotyzmu zasiane w dzieciństwie, wyda plon obfity
w wieku dojrzałaym". W styczniu br. minęło 105 lat od jego śmierci, a w październiku mija 171 rocznica urodzin Władysława Bełzy, polskiego poety piszącego w duchu patriotycznym,
nazywanego wielkim piewcą polskości.
Rok 2018 Sejm ogłosił Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Chcąc uczcić w/w rocznice  GBP w Lelowie przy współpracy ze Szkołami Gminy Lelów ogłasza konkurs recytatorski pt. 
"Władysław Bełza - wielki piewca polskości"

II. Cele konkursu:

- popularyzowanie twórczości Władysława Bełzy,
- popularyzowanie twórczości patriotycznej
- uczczenie
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości ,
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
- kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,  
-
przezwyciężenie onieśmielenia u dzieci

III.                Zasady uczestnictwa:


1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

    2.      Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oraz recytacja wybranego wiersza   z repertuaru poezji Władysława Bełzy

3.       Każda klasa może być reprezentowana przez maksymalnie 3 uczestników w każdej kategorii.

4.      Rodzice lub opiekunowie prawni proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu. Zgodę - Oświadczenie  należy dostarczyć najpóźniej w dniu  Konkursu.

5.      Zgłoszenia do konkursu - kartę zgłoszenia -należy kierować do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie do dnia 10 marca 2018 roku IV. Przebieg konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

I kategoria – klasy  I –III
II kategoria - klasy IV – VI
III kategoria – klasy VII szkoły podstawowej oraz  II i III gimnazjum

Czas trwania recytacji : od 1 min do 3 min.

Kolejność występu/recytacji wyznaczy się w drodze losowania.

V. Kryteria oceny

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny  recytacji wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
- dykcja, kultura słowa

- interpretacja tekstu,  odpowiednia intonacja,  tempo, pauzy siła głosu
- ogólny wyraz artystyczny,

Do zasad ważnych, ale bezpośrednio niepunktowanych należy właściwy ubiór oraz poprawna postawa recytującego.


VI. Nagrody dla laureatów


1. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów.

2. Jury przyznaje 3 nagrody (I, II, III miejsce), w każdej z kategorii.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Konkursu.

5. Decyzja Jury jest niepodważalna.

6.  Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

7. Podziękowania otrzymują również nauczyciele przygotowujący wyróżnionych uczniów.


 VII. Postanowienia końcowe:

1. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie (www.bibliotekalelow.pl) i stronach internetowych szkół.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie organizatorowi konkursu oryginalnych, podpisanych kart zgłoszewnia oraz oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika, które można pobrać na stronie internetowej www.bibliotekalelow.pl  jak o Oświadczenie do 13 lat i Oświadczenie powyżej 13 lat  

3. Dostarczenie w terminie Oświadczenia oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu.